Vojta Sklenář
Poslouchej živě
18:00 22:00

Vojta Sklenář
Jukebox
Ranní Kiss - to nejlepší

19:16 19:21

THE KILLERS
HUMAN
ROBIN SCHULZ feat. ERIKA SIROLA SPEECHLESS


Herní řád

soutěže s názvem „Zahraj si ve videoklipu skupiny Verona"

Organizátor soutěže:

MEDIA CLUB, s.r.o.,

se sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 294 13 982

spisová značka: C 204565 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Organizátor")

I.

Podmínky účasti v Soutěži:

Soutěže se může zúčastnit každý zletilá fyzická osoba ve věku od 20 do 40 let, která má trvalé bydliště na území České republiky. Z účasti na Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (viz blíže definice dle občanského zákoníku) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v Soutěži.

V případě, že Soutěže se zúčastní osoba uvedená výše, která nesplnila podmínky pro účast v  outěži, a stane se vítězem Soutěže, je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.

II.

Průběh Soutěže:

Soutěž  o hlavní výhru  probíhá od 2. března 2019 do 15. března 2019 na Rádiu Kiss (dále jen „Rádio Kiss").   Soutěžící, který se chce zúčastnit Soutěže má za úkol poslat „barevnou fotografii"  své osoby na e.mailovou adresu verona@kiss.cz .  S fotografií musí soutěžící uvést svoje jméno, příjmení  a telefonický kontakt na sebe.  Všechny zaslané fotografie se jménem soutěžících budou uloženy na Facebooku Rádia Kiss. V rámci propagace soutěže může být zobrazena i na Instagramu Rádia Kiss a webu www.kiss.cz.

Ze všech zaslaných fotografií budou dne 18. března 2019 vybráni dva výherci Soutěže jedna žena a jeden muž ve věku od 20 do 40 let. Při výběru výherců půjde pouze o sympatie poroty, kterou bude tvořit např. Petr Fider a Veronika Stýblová ze skupiny Verona. Počet tzv ,,like" u jednotlivých fotografií  může pomoci při finálním rozhodování, ale prioritou pro vítězství není. Vyšší počet tzv. ,,like" může být prospěšný k tomu, že se při rozhodování porota přikloní k oblíbenější tváři.

III.

Cena  (Výhra)

Výhrou v Soutěži je poukaz pro každého výherce Soutěže (tj. pro jednu ženu a jednoho muže) 6 denní pobyt u moře za účelem natáčení hudebního klipu se skupinou Verona.  Pobyt na ostrově Korsika v termínu 6.4.2019 až 11.4.2019. Odjezd z ČR 5.4.2019 ve večerních hodinách. Návrat do ČR 12.4.2019. V ceně je zahrnuta doprava tam a zpět, ubytování, plná penze ( snídaně, oběd, večeře ).

Soutěžící jsou srozuměni se skutečností, že poukaz na pobyt u moře bude s platností v průběhu měsíce dubna 2019  a doprava bude zařízena pomocí automobilu organizátora a následně trajektu.

Výherce není povinen Výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu.

Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

Výhra je nepřenosná.

IV.

Užití záznamů

Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí, že Organizátor Soutěže právo použít jeho osobní údaje (dále jen „Osobní údaje"), obrazové a zvukové záznamy týkající se jeho účasti v Soutěži nebo jeho projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro účely této Soutěže a dále pro reklamní a marketingové účely Organizátora a pro účely rozhlasového vysílání na stanici Rádo Kiss , a dále souhlasí s tím, že jeho jméno a  příjmení  může být uveřejněno v mediích a na všech  internetových stránkách Organizátora soutěže.

V.

Osobní údaje

Správcem Osobních údajů je Organizátor.

Zpracovatelem Osobních údajů je Organizátor a společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „FTV Prima, spol. s r.o.).

O Soutěžících jsou zpracovávány údaje, které Soutěžící poskytnete, nebo které zadá do systému ( jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa bydliště a e.mailová adresa).

Účelem zpracování osobních údajů je v prvé řadě poskytnutí Výhry ze soutěže soutěžícím, kontrola splnění podmínek Soutěže a dále plnění zákonných povinností - vedení účetnictví a daňové agendy.

Osobní údaje budou zpracovávány v počítačových systémech (vč. účetního systému)  Organizátora a  počítačových systémech  FTV Prima, spol. s r.o.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Soutěžící  má právo u Organizátora  jakožto správce osobních údajů:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho  týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům

b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, pokud jsou nepřesné ; s přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

c) požadovat výmaz osobních údajů

d) požadovat omezení zpracování osobních údajů,

e) získat osobní údaje, které se ho týkají a

f) má právo vznést námitku proti zpracování.

Námitku či žádost týkající se Osobních dat může Soutěžící vznést prostřednictvím e-mailu: recepce@radiounited.cz nebo písemně podáním adresovaným do sídla Organizátora.

Pokud Organizátor obdrží takovou žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

VI.

Uveřejnění pravidel soutěže:

Tato pravidla soutěže budou uveřejněna na internetovém serveru www.kiss.cz. Soutěžící jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny Organizátora Soutěže.

VII.

Oprávnění  Organizátora  Soutěže:

Organizátor Soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se Soutěže dle vlastního uvážení s konečnou platností a účastníci Soutěže jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu, kteří budou porušovat pravidla stanovená tímto herním řádem nebo u nichž Organizátor zjistí obcházení anebo pokus o obcházení pravidel stanovených tímto herním řádem.

Organizátor Soutěže si dále vyhrazuje tento herní řád měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoliv přerušit nebo ji zcela odvolat.

Tento herní řád nabývá platnosti dnem zveřejnění na výše uvedeném internetovém serveru.

Dne  25. února 2019

Jan Čadek
Jan Čadek

obchodní ředitel divize rádií