Martin Hájek
10:00 14:00

Martin Hájek
Kiss 10-14
Odpolední Jump

   

KISS
To nejlepší od 90. let

Herní řád - pravidla soutěží Radio Kiss

Chcete-li se zúčastnit našich soutěží, přečtěte si nejdříve pozorně náš "Herní řád - pravidla soutěží", děkujeme!

Organizátor soutěže:

MEDIA CLUB, s.r.o.
se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 29413982
spisová značka: C 204565 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Organizátor“)

 1. Podmínky účasti v soutěžích organizovaných nebo spoluorganizovaných Organizátorem

  Soutěže se může zúčastnit každý člověk, který má trvalé bydliště na území České republiky, není-li při vyhlášení dané soutěže stanoveno jinak. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (viz blíže definice dle občanského zákoníku) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci konkrétní rozhlasové soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži.

  V případě, že soutěže se zúčastní osoba uvedená výše, která nesplnila podmínky pro účast v soutěži, a stane se vítězem některé z cen soutěže, je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.

  Účast v soutěži začíná právním jednáním soutěžícího uvedeného v konkrétním herním řádu soutěže, a to zpravidla vytočením telefonního čísla vyhlášeného Organizátorem soutěže. Tímto okamžikem zároveň účastník soutěže vyslovuje souhlas s tímto herním řádem a herním řádem konkrétní soutěže, které se svým jednáním zúčastňuje.

  Účast v soutěži není omezena věkem, není-li v konkrétním herním řádu soutěže uvedeno jinak. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18-ti let, si Organizátor vyhrazuje oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry, souhlas s poskytnutím osobních údajů, popřípadě další potřebnou součinnost.

  Účastí v soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let jejich zákonní zástupci), že v případě výhry má organizátor soutěže právo použít jejich osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“), obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely Organizátora a pro účely rozhlasového vysílání na stanici, pro kterou je příslušná soutěž organizována a dále souhlasí s tím, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetových stránkách Organizátora soutěže.

  Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu.

  Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

  Výhry jsou nepřenosné.

  Z účasti ve hře jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 30 dnů jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané nebo organizované ve vysílání stanice Radio Kiss.

 2. Předání výhry/výher

  Pokud je předmětem výhry soutěže peněžitá částka, bude zaslána výherci formou složenky na adresu, kterou sdělí po telefonickém kontaktu, nejpozději však do 14 dnů.

  Ostatní výhry budou výherci předány v sídle Rádia KISS, Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 - Strašnice v termínu a čase dohodnutém s kontaktní osobou pověřenou Organizátorem soutěže ke zpracování výher (telefon 267 009 810), nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak. Výdej výher v sídle Rádia je možný ve všední dny od 8.00 do 16.00 hodin. Cenu je možné si vyzvednout nejpozději do 14 dnů ode dne výhry.

  V případě, že si výherce výhru nevyzvedne ve výše uvedeném čase a místě, ztrácí na výhru nárok a výherci nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany Organizátora soutěže.

  Organizátor soutěže nemá za povinnost zasílat výhry poštou. Pokud se tak po domluvě s výhercem stane, není odpovědný za případnou ztrátu či nedoručení zásilky a výherce nemá nárok na náhradní výhru.

 3. Osobní údaje

  Správcem Osobních údajů je Organizátor.

  Zpracovatelem Osobních údajů je Organizátor a společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČO: 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 - Strašnice (dále jen „FTV Prima, spol. s r.o.).

  O soutěžících jsou zpracovávány údaje, které soutěžící poskytnete, nebo které zadá do systému (zpravidla jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa bydliště a emailová adresa).

  Účelem zpracování osobních údajů je v prvé řadě poskytnutí Výhry ze soutěže soutěžícím, kontrola splnění podmínek Soutěže a dále plnění zákonných povinností – vedení účetnictví a daňové agendy.

  Osobní údaje budou zpracovávány v počítačových systémech (vč. účetního systému) Organizátora a počítačových systémech FTV Prima, spol. s r.o.

  Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

  Soutěžící má právo u Organizátora jakožto správce osobních údajů:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům,
  2. požadovat opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, pokud jsou nepřesné; s přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  3. požadovat výmaz osobních údajů,
  4. požadovat omezení zpracování osobních údajů,
  5. získat osobní údaje, které se ho týkají a
  6. má právo vznést námitku proti zpracování.

  Námitku či žádost týkající se Osobních dat může Soutěžící vznést prostřednictvím e-mailu: recepce@radiounited.cz nebo písemně podáním adresovaným do sídla Organizátora.

  Pokud Organizátor obdrží takovou žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 4. Uveřejnění pravidel soutěže

  Tato pravidla soutěže budou uveřejněna na internetovém serveru www.kiss.cz. Soutěžící jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny organizátora soutěže.

 5. Oprávnění organizátora soutěže

  Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení s konečnou platností a účastníci soutěže jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu, kteří budou porušovat pravidla stanovená tímto herním řádem nebo u nichž Organizátor zjistí obcházení anebo pokus o obcházení pravidel stanovených tímto herním řádem nebo herním řádem konkrétní soutěže.

  Organizátor soutěže si dále vyhrazuje tento herní řád a/nebo herní řády konkrétní soutěže měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž kdykoliv přerušit nebo ji zcela odvolat.

  Tento herní řád nabývá platnosti dnem zveřejnění na výše uvedeném internetovém serveru.

Dne 22. května 2018

Jan Čadek
Jan Čadek
obchodní ředitel divize rádií